juli 18, 2024

Privacy Beleid

Dit document werd opgesteld op 1 November 2021

1 Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Het Dagblad verwerkt persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden steeds op basis van een verwerkingsgrond zoals vereist door de wet. Een verwerkingsgrond is een juridische basis die toelaat om persoonsgegevens te gebruiken. Voorbeelden van verwerkingsgronden zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang enz. In de meeste gevallen zal Het Dagblad zich beroepen op de grondslagen uitvoering van een overeenkomst of toestemming. Als u wil verschijnen op onze website, dan voeren wij een overeenkomst uit.

Daarnaast kan Het Dagblad uw gegevens ook gebruiken onder haar gerechtvaardigd belang om, in het kader van een bestaande commerciële relatie, u communicatie te sturen die is gericht op het bekend maken of promoten van onze producten, diensten en activiteiten

2 Welke persoonsgegevens verwerken we?

Allereerst verwerkt Het Dagblad de persoonsgegevens die je haar zelf doorgeeft in het kader van de levering van een dienst of om een publicatie te lezen of erin te verschijnen. Daarom kan Het Dagblad je naam, adres, ondernemingsnummer en dergelijke verwerken. Ook om facturatie mogelijk te maken bij haar klanten verwerkt Het Dagblad persoonsgegevens.

Indien Het Dagblad je persoonsgegevens verwerkt voor een van de hierboven vermelde doeleinden, verwerkt die entiteit je persoonsgegevens ook voor:

 • de opsporing, voorkoming en bestrijding van fraude en misbruik op basis van haar gerechtvaardigd belang. Minder fraude en misbruik komt Het Dagblad, haar klanten en haar leveranciers ten goede,
 • geschillenbeheer op basis van haar gerechtvaardigd belang, omdat Het Dagblad haar rechten moet kunnen vrijwaren en verdedigen,
 • de analyse en verbetering van de Diensten op basis van haar gerechtvaardigd belang. Hierdoor kunnen de diensten worden verbeterd teneinde ze meer op jouw wensen en voorkeuren af te stemmen.

3 Hoe kan je Het Dagblad contacteren met betrekking tot vragen rondom dit privacybeleid?

Je kan steeds redactie@hetdagblad contacteren met vragen of klachten in verband met elke verwerking van persoonsgegevens door Het Dagblad.

4 Wie ontvangt je persoonsgegevens

Het Dagblad kan je persoonsgegevens doorgeven aan:

 • Onderaannemers die in haar opdracht en voor haar rekening werken (verwerkers),
 • Haar eventuele werknemers in het kader van de uitoefening van hun functie
 • Advertentiepartners in het kader van de levering van aanbevolen inhoud en gepersonaliseerde advertenties,
 • Sociale media via dewelke je inlogt of interageert op onze Diensten,
 • Gerechtelijke, politionele of administratieve autoriteiten indien de wet of de omstandigheden dit vereisen.

Het Dagblad zorgt ervoor dat deze ontvangers enkel toegang krijgen tot persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking.

5 Welke rechten heb je als betrokkene?

Onder de voorwaarden en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je Het Dagblad contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • Je hebt een recht op inzage van je persoonsgegevens.
 • Je hebt steeds het recht op verbetering van je persoonsgegevens. Dit laat je toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Het Dagblad verwerkt, te verbeteren of aan te vullen.
 • Je hebt het recht op wissing van je persoonsgegevens. Dit laat je toe persoonsgegevens die Het Dagblad verwerkt, definitief te wissen. Het Dagblad is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit laat je toe het gebruik van je persoonsgegevens door Het Dagblad te bevriezen, zonder deze te wissen. Het Dagblad is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te beperken – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • Je hebt het recht tegen een verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken. Dit laat je toe je te verzetten tegen de verdere verwerking door PALNWS van je persoonsgegevens. Het Dagblad is niet altijd verplicht je verzoek in te willigen.
 • Je hebt het recht steeds je toestemming in te trekken wanneer de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op basis van je toestemming.
 • Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst met jou.

Voor alle verwerkingen die in dit privacybeleid opgenomen zijn, kan je al je rechten uitoefenen door redactie@hetdagblad.be te contacteren

6 Bewaartermijn

Het Dagblad houdt je persoonsgegevens bij tot maximaal 5 jaar nadat je persoonsgegevens inactief zijn of nadat de klantenrelatie werd beëindigd. Indien de wet kortere bewaartermijnen oplegt in specifieke gevallen, houdt Het Dagblad zich hieraan.

7 Beveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang en een absolute prioriteit. Om uw privacy op een goede manier te beschermen, nemen wij onder andere de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord gekoppeld
 • Wij maken gebruik van een met SSL (Secure Sockets Layer) verbinding waarmee alle informatie tussen u en onze website afgeschermd wordt
 • De toegang tot persoonsgegevens (vertrouwelijke gegevens) wordt door ons met behulp van gedetailleerde logbestanden bijgehouden, deze logbestanden worden regelmatig en zorgvuldig in de gaten gehouden
 • Tot slot nemen we diverse niet nader te noemen maatregelen om persoonsgegevens (on)zichtbaar af te schermen, te beveiligen tegen onbevoegde en kwaadwillige toegang.